Συχνές Ερωτήσεις

Δεν ενημερώνονται όλα τα είδη

Θα πρέπει να ελεγχθεί το είδος που δεν ενημερώνεται, αν έχει εγγραφή στον πίνακα Βοηθητικών Αρχείων Αποθήκης.
Αν δεν έχει, πρέπει να δημιουργηθεί εγγραφή. Θα πρέπει π.χ. να προσθέσετε βάρος.

Για περισσότερες λεπτομέριες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Please rate this article to help us improve our Knowledge Base.

0 0